Home Historia Zakonu Krzyżackiego
Historia Zakonu Krzyżackiego PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 August 2008 00:42

HISTORIA ZAKONU

Historię Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu NIemieckiego można podzielić na trzy okresy:


1. Początki Zakonu

Zakon Krzyżacki powstał w latach 1190-1198 w Ziemi Świętej jako trzeci po templariuszach i joannitach zakon krzyżowców. Początki swoje ma w szpitalu polowym założonym przez kupców z Bremy i Lubeki w Akce (ówczesny szpital to inna instytucja niż współczesny, jego zadaniem było nie tylko udzielanie pomocy ubogim, chorym i kalekom, lecz również schronienia podróżnym i pielgrzymom), kupcy powrócili do ojczyzny szpital zaś ze względu na w dalszym ciągu trwające działania wojenne istniał nadal. Nowa instytucja zyskała poparcie królewskiego domu Hohenstaufów, w roku 1196 bractwo szpitalne otrzymało wielki przywilej papieski, który w dużej mierze uwalniał je spod kurateli biskupiej, oraz gwarantował wolny wybór własnego przełożonego - mistrza. W marcu 1198 odbyło się w Akce spotkanie wysoko urodzonych krzyżowców niemieckich, oraz duchownych palestyńskich, wystosowali oni petycje do papieża, by z bractwa szpitalnego utworzyć zakon rycerski. Nowy zakon przewidziany jako organizacja do walki z poganami, miał otrzymać regułę templariuszy - regułą zakonu rycerskiego, odnośnie zaś opieki nad chorymi mieli wzorować się na regule joannitów. Po upływie roku w 1199, papież Innocenty III spełnił tą prośbę i tak powstał zakon krzyżacki. Podniesiona do rangi zakonu rycerskiego wspólnota z Akki przez następne lata wiodła skromną egzystencje ze względu na spór o tron po śmierci Henryka VI, osłabienie pozycji Hohenstaufów, którym przede wszystkim nowy zakon zawdzięczał swoje powstanie. Od czasu objęcia tronu przez Fryderyka II zaczyna się szybki rozwój zakonu, rosną jego posiadłości, oraz liczba członków. Wpływ ma na taki stan rzeczy również wielki mistrz zakonu Herman von Salza, który ma bliskie osobiste kontakty z cesarzem Fryderykiem II, należy do grona jego najważniejszych doradców, jednocześnie był dobrze widziany na dworze papieskim. Człowiek ten, potrafił wykorzystać każdą okazję aby uzyskać zarówno od cesarza jak i od papieża nowe prawa i przywileje dla Zakonu. Na jego również prośbę papież Honoriusz III zrównał zakon w prawach z oboma starszymi zakonami rycerskimi - templariuszami i joannitami. Honoriusz III w czasie swojego pontyfikatu (1216-1227) wystawił zakonowi krzyżackiemu łącznie 113 dokumentów, wsród nich znajdowały się między innymi: wyłączenie spod władzy miejscowej hierarchii kościelnej i bezpośrednie podporządkowanie papieżowi, swoboda zarządu wewnętrznego. Krzyżackie posiadłości w Ziemi Świętej, oraz w Europie przynosiły im znaczne dochody i były podstawą finansową ich działalności politycznej i wojskowej. Ambicje Zakonu były o wiele większe niż dotychczasowa działalność w Ziemi Świętej, zamierzali bowiem stworzyć własny organizm państwowy. Pierwszą próbę stworzenia własnego państwa, zakon podjął w Siedmiogrodzie, gdzie w roku 1211 sprowadził ich król węgierski Andrzej II, aby posłużyć się rycerzami zakonnymi do obrony granic przed plemionami Kumanów. Krzyżacy próbowali wyłamać się spod władzy królewskiej a nadaną ziemię przekazali jako lenno papieżowi, jednak królowi węgierskiemu udało się ich wypędzić z Siedmiogrodu w roku 1225. W niecały rok później propozycja księcia Konrada Mazowieckiego, stworzyła Krzyżakom nową możliwość utworzenia państwa zakonnego. Cesarz Fryderyk II w dokumencie wydanym w Rimini w roku 1226 pozwolił Krzyżakom na stworzenie własnego państwa na ziemiach podbitych Prusów, które byłoby równe w prawach z pozostałymi księstwami Rzeszy. Papież Grzegorz IX zatwierdził to w roku 1234, biorąc nowe państwo zakonne pod swoją opiekę. W ten sposób Zakon Krzyżacki rozpoczął swoją działalność na terenach Prus.

 

2. Zakon w Prusach

Wczesną wiosną 1230 roku nad dolną Wisłę przybył pierwszy oddział krzyżacki składający się z siedmiu rycerzy i kilkudziesięciu służebnych, dowodził nimi brat Herman von Balk, który póżniej został mistrzem krajowym. Zgodnie z przekazem kronikarza Zakonu Piotra z Dusburga trzej pierwsi rycerze zakonni dotarli na pogranicze pruskie w roku 1228, jeszcze przed przybyciem oddziału von Balka, mieli otrzymać oni od księcia Konrada gród o nazwie Vogelsgang znajdujący się naprzeciw przyszłego Torunia. W 1231 krzyżacy przekroczyli Wisłę i rozpoczeli systematyczny podbój ziem pruskich. W pierwszej fazie umacniają się na terenie ziemi chełmińskiej skąd kierują ataki na kraj Pomezanów. Rycerze zakonni nie walczyli sami, w tamtym okresie większość wojowników w zastępach krzyżowców stanowiły rycerskie i plebejskie siły z Niemiec, Czech, Mazowsza, Kujaw, Pomorza i Śląska. Po dziesięciu latach wojska zakonne staneły nad brzegiem rzeki Pregoły, po kolejnych czterdziestu dotarły nad Niemen. W roku 1237 krzyżacy doprowadzili do zjednoczenia z zakonem Kawalerów Mieczowych, uzyskując kontrolę nad inflantami. Książę pomorski Świętopełk widział niebezpieczeństwo grożące ze strony Krzyżaków i poparł wybuch powstania pruskiego wypowiadając wojnę Zakonowi w 1242 r. System zamków obronnych zbudowanych na podbitych przez Krzyżaków terenach, oraz pomoc rycerstwa niemieckiego, spowodowały, że Świętopełk został zmuszony do podpisania w 1248 roku pokoju w Kowalowym Ostrowiu, co zdecydowało o klęsce pierwszego powstania pruskiego i o podpisaniu układu w Dzierzgoniu w 1249 roku. Po ugruntowaniu władzy na dotychczasowych terenach, Krzyżacy przystąpili do podboju Prus Dolnych i Sambii. Tym razem z pomocą pospieszył czeski król Ottokar II. W 1260 roku Prusowie zrywają się po raz drugi do powstania, które w początkowym okresie odnosiło poważne sukcesy, jednak dyscyplina i determinacja dobrze wyszkolonych i uzbrojonych rycerzy zakonnych, oraz pomoc rycerstwa z Niemiec zdecydowały o klęsce powstania w 1283 roku. Kolejne ziemie zdobyli rycerze zakonni poprzez bezprawne zagarnięcie Pomorza Gdańskiego w latach 1308-1309. W 1309r. z Wenecji przybywa do Prus wielki mistrz zakonu. Po przymierzu z Janem Luksemburskim Krzyżacy uderzyli w 1327 roku na Kujawy i Wielkopolskę. Zwycięstwo Władysława Łokietka pod Płowcami 1331 nie osłabiło Zakonu. Dopiero umiejętna akcja dyplomatyczna Kazimierza Wielkiego rozbiła koalicję krzyżacko-luksemburską i skłoniła ją do podpisania pokoju w Kaliszu w 1343 roku, jednak Pomorze Gdańskie zostało przy Zakonie. Krzyżacy nie uznali także dwukrotnych wyroków sądów papieskich nakazujących im zwrot zagrabionych ziem Polsce. Po podpisaniu pokoju z Polską w Kaliszu Krzyżacy zwiększyli swoje ataki przeciw sąsiedniej Litwie. Niebezpieczeństwo podboju Litwy przez Zakon skłoniło wielkiego księcia Jagiełłę do szukania przymierza z Polską, czego rezultatem była umowa w Krewie w 1385 roku, na podstawie której Jagiełło po przyjęciu chrztu poślubił królową Jadwigę i został królem Polski (jako Władysław). "Wielka Wojna" w latach 1409-1411 i zwycięstwo sił polsko-litewskich pod Grunwaldem nie przyniosło wyzwolenia ziem zagarniętych przez Krzyżaków. Henryk von Plauen zdołał obsadzić i obronić Malbork po klęsce grunwaldzkiej, a Luksemburgowie: Wacław Czeski i Zygmunt Węgierski, grożąc atakiem od południa skłonili króla polskiego do podpisania pokoju w Toruniu w 1411. Niemniej jednak zwycięstwo Jagiełły i Witolda obaliło mit potęgi państwa zakonnego. Opozycja niezadowolonych stanów pruskich przeciw rządom zakonnym przybierała na sile. W lutym, roku 1454 wybuchło powstanie zbrojne przeciwko Zakonowi, które zapoczątkowało wojnę 13 letnią - król Kazimierz Jagiellończyk przychylając się do prośby poselstwa stanów pruskich, wypowiedział wojnę Zakonowi. Klęska Zakonu w wojnie trzynastoletniej (w l. 1454-1466) spowodowała utratę samodzielności państwa krzyżackiego i znaczne okrojenie jego terytorium. Na mocy pokoju toruńskiego (1466) do Polski zostało przyłączone Pomorze Gdańskie z ziemią chełmińską oraz zachodnia część Prus - z Warmią, Malborkiem i Elblągiem. Pozostała część posiadłości krzyżackich ze stolicą w Królewcu stała się lennem Polski. Wielki mistrz został wasalem króla polskiego, zobowiązał się też przyjmować do Zakonu Polaków. Warunki pokoju toruńskiego, choć nie w pełni przez Krzyżaków dotrzymane, były całkowitą klęską polityczną Zakonu. Upadkowi państwa zakonnego nie potrafili zapobiec też dwaj ostatni wielcy mistrzowie wybrani na to stanowisko spoza członków Zakonu. W 1525 roku wielki mistrz Albrecht Hohenzollern przyjął luteranizm i sekularyzował Zakon. Państwo zakonne zostało zmienione w świeckie księstwo dziedziczne, pozostające w zależności lennej od Polski. Inflancka gałąź Zakonu Krzyżackiego utrzymała się do roku 1561, kiedy to ostatni mistrz krajowy Gotthard Kettler sekularyzował Zakon i został księciem Kurlandii, pod zwierzchnością Polski i Litwy.

 


3. Zakon po sekularyzacji w 1525r.

Sekularyzacja zakonu przez Albrechta Hohenzollerna, oraz gałęzi inflanckiej przez Gottharda Kettlera nie kończy historii zakonu krzyżackiego, gałąź niemiecka istniałała do 1809 roku. Po sekularyzacji Prus, mistrzowie niemieccy prowadzili politykę zmierzającą do odzyskania Prus dla Zakonu, jednak bez sukcesu. W latach 1618-1809 Zakon brał udział w wojnach prowadzonych przez habsburskie wojska cesarskie przeciwko Turkom, oraz Szwedom. W 1809r. Napoleon Bonaparte rozwiązał Zakon w państwach Związku Reńskiego, bracia zakonni znaleźli schronienie w monarchii Habsburgów, również rezydencją wielkiego mistrza od tego roku jest Wiedeń. Ten stan rzeczy utrzymał się w postanowieniach kongresu wiedeńskiego (1815 r.) i Zakon znalazł się na łasce cesarza austriackiego Franciszka I. Zmianie uległy "Statuty", które zapewniały większy wpływ dynastii austriackiej na obiór wielkiego mistrza. Faktycznie więc zakon stał się "zakonem domu habsburskiego", co znalazło swój wyraz w wybieraniu na jego zwierzchników wyłącznie członków rodziny panującej. Zmianie uległa także nazwa Zakonu, który nosił odtąd miano "Niemiecki Zakon Rycerski". Zakon z biegiem czasu musiał przeobrazić swój charakter, co znalazło swój wyraz w nowej regule, nadanej mu przez papieża Piusa XI w roku 1929. Likwidowała ona w Zakonie Niemieckim instytucję braci-rycerzy, ustanawiając tylko braci duchownych mających tak jak u zarania zakonu działać na polu charytatywnym. W 1970r. zakon przyjął tradycyjną nazwę: Bracia Domu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie, oraz jej forme skróconą: Zakon Niemiecki. Krzyżacy są zakonnikami katolickimi, podlegającymi głowie Kościoła rzymskiego. Bracia i siostry z Zakonu Niemieckiego zajmują się obecnie działalnością duszpasterską, medyczną i charytatywną prowadząc wiele szpitali i hospicjów. W ostatnich latach wielki mistrz odwiedził kilkukrotnie Polskę i podczas jednego z pobytów w roku 1993 odprawił na zamku w Malborku wspólnie z polskimi duchownymi mszę świętą, podczas której modlono sie o pojednanie i wybaczenie win.

Last Updated on Monday, 29 November 2010 12:53
 
Banner
Copyright © 2021 Zakon Krzyżacki. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.